doświadczenie

klienci

Skowron Consulting zrealizowało ponad 60 projektów dla 30 klientów w charakterze wykonawcy głównego oraz podwykonawcy. Pełną listę Klientów oraz referencje, z uwagi na warunki umów o zachowaniu poufności, dostarczymy naszym potencjalnym Klientom przy okazji składania ofert. Poniżej wykaz większych Klientów Skowron Consulting:

Usługi realizowane w sposób ciągły

Interim management – w obszarze:

 • Zarządzania informatyką – kompleksowe przejęcie procesów związanych z utrzymaniem, zarządzaniem i rozwojem IT w organizacji,
 • Funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD) /Data Protection Officer (DPO) /Chief Security Officer (CSO),
 • Zarządzania rozwojem – wsparcie organizacji w zakresie działań badawczo-rozwojowch organizacji.

projekty zrealizowane dla klientów

 • Analiza ogólnofirmowa – analiza sposobu zarządzania, struktury organizacyjnej, procesów, problemów, adekwatności podejmowanych działań strategicznych i operacyjnych do celów przedsiębiorstwa, syntetyzacja projektów i kierunków działań,
 • Analiza ryzyka – w oparciu o metodykę M_o_R na potrzeby zarządzania bezpieczeństwem, zarządzania operacyjnego – organizacja działów audytu wewnętrznego na potrzeby zapewnienia zgodności z wymaganiami prawnymi (compliance), redukcji ryzyk operacyjnych i zwiększenia wykorzystania szans przez podmioty,
 • Budowa misji, wizji, strategii, określanie celów strategicznych i operacyjnych – budowa kart wyników dla managerów,
 • Tworzenie polityk, procedur – np.: Polityki zarządznia zmianą (Change Management Policy), Polityki aktualizacji systemów (Patch Management Policy), Planu reakcji na incydenty (Incident Response Plan), Planu ciągłości działania (Business Continuity Planning), Planów katastroficznych  (Disaster Recovery Plan) i wielu innych,
 • Studia możliwości, wykonalności, analizy biznesowe,
 • Przejęcie zarządzania i odpowiedzialności za obszar: IT, Administracyjny, Produkcyjny, Logistyczny, B&R, HR (interim management),
 • Wdrożenie wytycznych Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO),
 • Wdrożenie zarządzania bezpieczeństwem – audyty bezpieczeństwa,
 • Zarządzanie programami/projektami po stronie dostawcy lub klienta rozwiązania IT,
 • Integracja i administracja systemami informatycznymi,
 • Budowanie kompetencji i działów badawczo-rozwojowych,
 • Pozyskiwanie, rozliczanie funduszy publicznych (dotacji unijnych, celowych) – współpraca z instytucjami finansującymi w zakresie obsługi pozyskanej dotacji,
 • Mapowanie i optymalizacja procesów związanych ze wszystkimi obszarami działalności przedsiębiorstwa,
 • Analiza wymagań IT na potrzeby wyboru, wdrożenia lub modyfikacji systemów informatycznych,
 • Rekrutacja wysoko wykwalifikowanych managerów, specjalistów, pracowników naukowych,
 • Wdrażanie dobrych praktyk – m.in. ISO 27001, ISO 31000, itd.,
 • Wycena przedsiębiorstw – restrukturyzacja, przygotowanie do zmiany struktury właścicielskiej, wejścia na giełdę, sprzedaży, przejęcia,
 • Rozwiązywanie problemów zarządczych, finansowych, technologicznych i kadrowych,
 • Zarządzanie wdrożeniami systemów IT – m.in.: MS Dynamics, SAP Bussines One, innymi.
 • Inne – realizowane przez Partnerów Skowron Consulting.

Opinie klientów

Sekcja w trakcie budowy.

John Doe
Web Developer

Sekcja w trakcie budowy.

John Doe
Web Developer

Sekcja w trakcie budowy.

John Doe
Web Developer